Covid19 coughing study

AI model developed by Dr Nguyen Dinh Son. University of Science and Technology,
The University of Danang


Mời bạn chọn một trong 3 lựa chọn:
Mời bạn ghi âm tiếng ho (Hướng dẫn ho đúng cách)

Danh sách thu âm:
Bạn chọn mẫu tốt nhất và ấn nút Gửi file

    Home Screen